Od ledna 2018 dojde ke zvýšení důchodů

20.12.2017

Od prvního ledna 2018 dochází k následujícím změnám: 

Zvýšení důchodů

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že se:


• základní výměra zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč,
• procentní výměra zvyšuje o 3,5 procenta procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun. Prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2018:
• všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč,
• výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612,
• první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 13 191 Kč,
• druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 119 916 Kč,
• výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2018 činí 2 700 Kč. 

Zvýšení minimální mzdy Od 1. ledna 2018 se zvyšuje minimální mzda, a to ze současné výše 11 000 korun na celkových 12 200 Kč. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dojde od 1. ledna 2018 také ke zvýšení příspěvku o 800 Kč u zaměstnávání osob se zdravotním postižením (podmínka uznané invalidity I. až III. stupně). 


Vyšší příspěvek na mobilitu 

Zvyšuje se příspěvek na mobilitu (ze současných 400 Kč na 550 Kč měsíčně). Poskytuje se lidem, kteří mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Zvýšení nemocenského Od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 procent na 66 procent denního vyměřovacího základu a dále od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 procent na 72 procent denního vyměřovacího základu. Zavedení dávky otcovské poporodní péče (od 1. 2. 2018) Nárok na dávku bude mít otec dítěte, jenž o dítě pečuje, a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období šesti týdnů ode dne narození dítěte, nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě nedosáhlo sedmi let věku. Výše dávky činí 70 procent denního vyměřovacího základu, výplata náleží za dobu sedmi kalendářních dnů bez přerušení. O dávku si mohou nejdříve 1. 2. 2018 požádat otcové dětí narozených nebo převzatých do péče nejdříve dne 21. 12. 2017. Pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou. Zavedení dávky dlouhodobé ošetřovné (od 1. 6. 2018)


Podmínky pro nárok:
• u ošetřované osoby muselo dojít k závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň sedmidenní hospitalizaci v nemocnici, a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů,
• ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě,
• ošetřující osobou mohou být rodinní příslušníci vyjmenovaní v zákoně, aniž žijí s ošetřovaným v domácnosti; žití v domácnosti bude však vyžadováno u jiné fyzické osoby (např. druha, družky),
• u ošetřující osoby bude vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních čtyřech měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních třech měsících,
• ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost,
• v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující osoby libovolně střídat v ošetřování osoby vyžadující dlouhodobou péči,
• dávka bude náležet ve výši 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována (např. z důvodu další hospitalizace),
• nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne ošetřující osobě nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče,
• zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání, pouze pokud mu brání závažné provozní důvody.


Autor: MPSV 

Odkaz na celý článek: https://www.mpsv.cz/cs/32161